آموزش آهنگ Open Fire

آموزش آهنگ Troy Stetina _open Fire،از کتاب هوی متال لید گیتار (Heavy Metal lead Guitar V1) توسط محمدشیخ قاسمی