آموزش گیتار کلاسیک ،آهنگ مالاگینیا

آموزش گیتار کلاسیک آهنگ مالاگینیا،(Malagueña) توسط محمدشیخ قاسمی، مدرس ،نوازنده وآهنگساز گروه موسیقی بدرام