آموزش گیتار الکتریک

دراین بخش ما ویدیو هایی برای آموزش گیتار الکتریک خواهیم داشت. تمرینات آموزش گیتارریتم برای هنرجویان مبتدی تا متوسط همراه با تمرینات وارم آپ انگشتان دست خواهیم داشت.

تمرینات به ترتیب از ریتم های ساده ای همچون، سیاه و چنگ شروع می شود. و در آخر تمریناتی برای ریتم دولا چنگ خواهد بود.

مدت زمان آموزش تمرینات گیتار الکتریک

مدت زمان آموزش این تمرینات گیتار الکتریک برای دو تا سه ماه نخست کافی می باشد. البته برای پیشرفت بهتر است از استاد خود راهنمایی بگیرید تا ایرادات در نوازندگی شما بر طرف شود.